W zespole siła, sam nie zajdziesz daleko

Nie można opierać rozwój firmy na kilku bardzo wydajnych jednostek a na całych zespołach. Dla pracowników oprócz dobrej pracy bardzo ważne jest dążenie do samorealizacji. Poczucie bycia członkiem zespołu jest bardzo motywujące. Należy nieustannie wspierać i pracować nad kształtowaniem wydajnych zespołów.

Średnio 50 – 60% działań w pracy menedżera to praca w grupie. Produktywność grupowa jest dużo ważniejsza od pojedynczych działań. Należy wzbudzić poczucie współwłasności. Ważna jest realizacja misji zespołu po przez pracę zespołową.

Gdy mamy do czynienia z prawdziwym, dobrze współpracującym zespołem nie słyszy się: „To nie należy do moich obowiązków!”.

Continue reading →

PERFORM

Zespoły zawsze osiągające swój cel bez wysiłku, w sposób wydajny i kreatywny, oraz zmotywowany do ciągłego rozwoju, to zespoły, które można opisać za pomocą akronimu PERFORM.

Purpose and values – CEL NADRZĘDNY I WARTOŚCI

Continue reading →

Dlaczego wizja jest ważna

Pierwszą rzeczą jaką należy zrobić to ustalić wspólny cel nadrzędny dla naszego zespołu. Najważniejszą potrzebą każdego z pracowników jest możliwość samorealizacji. Stworzyć wspólny cel nadrzędny – to podstawa.

Należy uzgodnić z zespołem wartości jako wyznaczniki oraz to w jaki sposób będziemy osiągać cel nadrzędny. Wspólny cel nadrzędny określa co uczestnicy zespołu chcą osiągnąć i dlaczego ze sobą współpracują, nadaje znaczenie i sens pracy, wszyscy wiosłują w tym samym kierunku. Zespół musi wyznaczyć zasady (wartości), które będą służyły podczas dokonywania wyborów aby osiągnąć cel nadrzędny.

Continue reading →

Zrozumieć dynamikę grupy

Proces tworzenia wysokowydajnego zespołu wiąże się z trzema najważniejszymi umiejętnościami:

  • diagnozą,
  • adaptacją,
  • decyzyjnością.

Diagnoza to poprawne rozumienie wzorców zachowań w grupie oraz procesów dynamicznych. Należy obserwować działania zespołu. Im większa liczba osób w grupie tym większa liczba interakcji – liczba ta rośnie geometrycznie.

W pracy grupy można wyróżnić tak zwaną treść oraz proces.

Continue reading →

Etapy rozwoju grup

Każdy nowo-powołany zespół przechodzi etapy rozwoju. Najczęściej tych etapów jest cztery, gdzie czwarty etap to cel, który należy osiągnąć wraz z zespołem. Niektóre zespoły rozpoczynają, od razu od etapu drugiego, jednak żaden z zespołów nie pomija etapów drugiego i trzeciego. Poniżej przedstawiam definicję każdego z tych etapów.

Continue reading →

Zmiany w produktywności i morale zespołów oraz style liderowania

Każda grupa przechodzi etapy rozwoju. Większość grup rozpoczyna od etapu „Rozpoznanie„, niektóre grupy rozpoczynają rozwój od etapu drugiego „Niezadowolenie„. Wszystkie grupy przechodzą przez etap trzeci i czwarty jakim są odpowiednio: „Integracja” i „Produktywność„.

Podstawową umiejętnością lidera jest umiejętność zastosowania przywództwa sytuacyjnego. Często liderzy preferują, albo styl demokratyczny, albo autokratyczny. Niestety, nie jest to dobre rozwiązanie. Gdy lider jest zbyt autokratyczny, zespół na dłuższa metę demotywuje się. Będąc liderem demokratycznym, spotkania zaczynają trwać zbyt długo a pracownicy czują się jak ciepłe kluchy.

Continue reading →